٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢

١٧ سال– کار پیش قدم!

 

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

☆ سازه های فلزی

طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی. کارخانه‌ای  خود در شهر سنت پترزبورگ.

داشتن بخش طراحی خود، پایه قوی تولید، بخش نصب و راه اندازی ماهر و  وسایل نقلیه  خود به  شرکت ما  امکان می دهد مسایل مرتبط با طراحی، تولید و نصب سازه های فلزی را به صورت جامع و "کلید در دست" حل کند.

:قابهای ساختمانها / سایه‌بانهای  جایگاه سوخت

 

ستونها، ستونهای مشبک؛ -

خرپاها -

شبکه دوبار شاهین ترازو حمایت از خرپاهای سقف -

تیرهای آهن؛ -

اتصالات خرپاها؛ -

قسمتهای افقی روی شاه تیر یا ستونها، قسمت افقی مشبک روی شاه تیر یا ستونها ؛ -

 ورقهای پای ستون؛ -

اتصالات ستونها؛ -

 ورقهای  سخت كننده‌ای ستونها؛ -

:سیلوهای مواد فله

 

فلزی برای سیمان؛

زیر پی؛

 

با استفاده از ساختارها و مکانیسم های ویژه

- سیلو می تواند بدون وقفه 24/7 کار کند

 

 

:دودکش‌ها   و کانالها برای تخلیه گازهای حاصل از دستگاه کوره به  دودکش

دودکش‌ها با اتصالات

پروژه ها برای  لوله های فلزی جدا گانه،  برای بخارهای صنعتی دیگ یا گرمایش طراحی شده است .

 

لولهبا  قطر ٤٠٠،  ٥٠٠، ٦٣٠، ٨٠٠، ١٠٠٠ میلی متر ها  طراحی شده است.

طول لوله‌ها:

- برای قطر ٤٠٠،  ٥٠٠، ٦٣٠ – ٢٠، ٣٠ متر

- برای قطر٨٠٠، ١٠٠٠ – ٢٠، ٣٠، ٤٥ متر

 

 

☆ طراحی سازه های فلزی

شرکت ما بخش طراحی خود را دارد، بر اساس ترسیم‌های فنی مرحله سازه های فلزی شرکت ما می تواند پیشنهاد مجموعه ای از خدمات

برای توسعه ترسیم‌های فنی طراحی اجرایی  کند.

 

تجهیزات کامل ، فن آوری  پیشرفته که از آن هنگام طراحی و ساخت محصولات استفاده می کنند، و هم حرفهیی کارکنان  ضمانت شرکت ما  کیفیت بالا از کار ما می باشد.

حرفه ای گری کارشناسان شرکت ما با " گواهی ورود به یک نوع یا انواع کار خاص، که  دارای تاثیر بر روی ایمنی اشیاء از ساخت و ساز سرمایه " س.ر.او. پ.س.ز. ١٥-٠٧-١٠-٢٨٥-پ.٠١،  تایید شده است.

:درخواست برای پرداخت کنید

Отправка формы…

На сервере произошла ошибка.

فرم  دریافت شده.

<

<

<

<

!ما به زودی جواب خواهیم داد

!کیفیت – در صورتی است که مشتری باز گردد، نه محصولات

شماره تلفن های ما:☆ شهر سن پترزبورگ: ٧٨١٢٦٠٠٤٥٧٢/ شهر مسکو: ٧٤٩٩٦٤٨١١٦١

©سال١٦ ٠ ٢، ١٢٢شھر سن کارخانھ پترزبورگ، خیابان ماگنیتوگورسکویا، الکترومکانیکی، ٥١،حرق"ژ"(" Ж")